Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Máy chủ
Set Kích hoạt
Giá tiền